Projekto pavadinimas* Paramos fondas Projekto vertė, Eur
Viešieji projektai
GMO laboratorijos atnaujinimas 05.5.1-APVA-V-018-01 800.000
Palankių sąlygų pradedančiųjų menininkų ir su menu susijusių verslų subjektų veiklai sudarymas Telšių regione ES struktūrinė parama/ VP2-2.2-ŪM-02-V „ASISTENTAS-2“ 2.500.00
Skuodo viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 350.000
Patalpų pritaikymas socialiniam būstui (Vilniaus g. 47C) ES struktūrinė parama/VP3-1.1-VRM-04-R Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas 846 501,33
Biržuvėnų dvaro sodybos oficinos bei arklidės ir vežiminės restauravimas ir pritaikymas turizmui ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ 1.200.000
Renavo dvaro sodybos rūmų pritaikymas viešojo turizmo reikmėms ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ 1.700.00
Radviliškio – Bauskės rajonų tarpkultūrinio bendradarbiavimo plėtra 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 350.000
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas VP3-2.1-SAM-11-R Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra 130.000
Viešvienų seniūnijos Viešvėnų kadastrinės vietovės Mastupio upelio baseine griovių ir juose esančių statinių renovacija Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa/ ,,Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritis „Žemės ūkio vandentvarka“ 450.000
Dabikinės upės ruožo išvalymas ES struktūrinė parama/ VP3-1.4-AM-04-R Vandens telkinių būklės gerinimas 1 588 027,00
„Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje ES struktūrinė parama/ VP1-4.3-VRM-01-V Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos 120.000
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus administravimo tobulinimas ES struktūrinė parama/ VP1-4.2-VRM-03-V Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas 450.000
Žemaitijos kaimo muziejaus restauracija ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 1.100.000
Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 450.000
Renavo dvaro sodybos (katilinės, sandėlio) pritaikymas viešojo turizmo reikmėms ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 1.100.00
Palangos Turizmo informacijos centro infrastruktūros plėtra ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 150.000
Skuodo viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 170.000
Patalpų pritaikymas socialiniam būstui (Vilniaus g. 47C) ES struktūrinė parama/VP3-1.1-VRM-04-R Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas 260.000
Biržuvėnų dvaro sodybos oficinos bei arklidės ir vežiminės restauravimas ir pritaikymas turizmui ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ 1.600.000
Renavo dvaro sodybos rūmų pritaikymas viešojo turizmo reikmėms ES struktūrinė parama/ VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ 1.200.000
Radviliškio – Bauskės rajonų tarpkultūrinio bendradarbiavimo plėtra 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 350.000
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas VP3-2.1-SAM-11-R Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra 120.000
Viešvienų seniūnijos Viešvėnų kadastrinės vietovės Mastupio upelio baseine griovių ir juose esančių statinių renovacija Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa/ ,,Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritis „Žemės ūkio vandentvarka“ 500.600
Dabikinės upės ruožo išvalymas ES struktūrinė parama/ VP3-1.4-AM-04-R Vandens telkinių būklės gerinimas 1.350.000
„Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje ES struktūrinė parama/ VP1-4.3-VRM-01-V Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos 110.000
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus administravimo tobulinimas ES struktūrinė parama/ VP1-4.2-VRM-03-V Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas 705.000
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas ES struktūrinė parama/ VP1-4.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas 320.000
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas ES struktūrinė parama/ VP1-4.2-VRM-03-V Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas 410.000
Paežerių tvenkinio užtvankos melioracijos įrenginių rekonstrukcija Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa/ ,,Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritis „Žemės ūkio vandentvarka“ 1.020.000
Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos (Beržų g. 37, Panevėžys) rekonstravimas ES struktūrinė parama/ VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu 1.700.000
Panevėžio Mykolo Karkos vidurinės mokyklos pastato (Dariaus ir Girėno  g. 26, Panevėžys) rekonstravimas ES struktūrinė parama/ VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu 1.300.000
Telšių r. Nevarėnų vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas ES struktūrinė parama/ VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu 2.300.000
Bendra priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų reagavimo pasienyje sistema 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 3.500.000
Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono renovavimo projekto parengimas EEE/NOR 70.000
Kuršėnų dvaro medinių rūmų pastato pritaikymas Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centrui EEE/NOR 1.450.000
Raudondvario dvaro sodybos kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms (subrangovo teisėmis) ES struktūrinė parama / LR biudžeto lėšos 4.500.000
Šiaulių apskrities ligoninės pastatų renovacija siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo (subrangovo teisėmis) ES struktūrinė parama / LR biudžeto lėšos 2.500.000
Verslo projektai
UAB „Elga“ eksporto skatinimas ES struktūrinė parama/ VP2-2.1-ŪM-04-K “Naujos galimybės” 140.000
UAB“INTERSCALIT“ eksporto skatinimas ES struktūrinė parama/ VP2-2.1-ŪM-04-K “Naujos galimybės” 160.000
Gamybos įrengimų modernizavimas UAB ,,Trivilita-Interscalit” siekiant padidinti eksporto apimtį ES struktūrinė parama/ VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 2.600.000
Naujos asfaltbetonio maišyklės įrengimas UAB „Žemaitijos keliai“ gamybos bazėje, Pasertupio kaime, Kretingos rajone ES struktūrinė parama/ VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 2.000.000
„Vandenvalos įrenginių rekonstrukcija, nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo tinklų renovacija ir plėtra Kėdainiuose“ Sutarties Nr. 2002/LT/16/P/PE/009 galutinė ataskaita ISPA/Sanglaudos fondo programa 4.500.000
AB „Klaipėdos pienas“ konkurencingumo didinimas, diegant technologinio proceso inovacijas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa/ ,,Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ 1.300.000
AB „Žemaitijos pienas“ konkurencingumo didinimas diegiant technologinio proceso inovacijas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa/ ,,Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ 3.600.000
  • Sąrašas nėra baigtinis. Nurodyta tik dalis rengtų projektų.